Βιοτεχνία Φωτιστικών Καρτάλια
Ραδιοφωνίας 32, 131 22 - Ίλιον, Αθήνα
Τηλέφωνο: (210) 2610266, Fax: (210) 2610266